-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Inne oferty 

Oferty inwestycyjne 
data publikacji: 06-10-2014 | 10:19
data ostatniej modyfikacji: 06-10-2014 | 10:19
wytworzył: Alina Majka
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Zagorzyce/Budzisz
06 października 2014
   

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

na oddanie w najem lokalu użytkowego  położonego  

w   miejscowości   Zagorzyce   / Budzisz /

     Sędziszów Młp. 6.10.2014 r.

 

 

            Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 518 ze zm.)

 

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

ogłasza

 

przetarg pisemny nieograniczony na oddanie najem

lokalu użytkowego położonego w miejscowości Zagorzyce 663 /Budzisz/.

 

 1. Lokal użytkowy o pow. 15,12 m2 znajduje się w budynku byłej szkoły podstawowej  w Zagorzycach 663, na działce nr 7258/2 o pow. 0,39, objętej Kw nr RZ1R/00049216/2, stanowi własność Gminy Sędziszów Młp.
 2. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do dwóch lat, z przeznaczeniem na  pomieszczenie techniczne centrali telefonicznej, magazyn.
 3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 260 zł netto. Do czynszu doliczony będzie 23 % VAT.
 4. Czynsz płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat podatku od nieruchomości i energii elektrycznej.
 5. Stawka czynszu może ulegać podwyższeniu nie częściej niż 1 raz w roku.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ( w pieniądzu ) w kwocie 250,00 zł na konto   83 9172 0003 0000 0491 2000 0020-Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. najpóźniej do dnia 24.10.2014 r.
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1, pok. nr 9 ( biuro podawcze) do dnia 31 października 2014 r. do godz. 9-tej. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta dotycząca najmu lokalu użytkowego położonego w Zagorzycach 663”.

 

 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

           a/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem

   jest osoba prawna lub inny podmiot -NIP,KRS;

           b/ adres do korespondencji, telefon komórkowy, e-mail,

           c/ datę sporządzenia oferty,

           d/ adres lokalu, o którego najem ubiega się oferent;

           e/ oferowaną  cenę   czynszu   netto   miesięcznie   w  kwocie  wyższej   od  wskazanej                     

              w ogłoszeniu o przetargu;

           f/ krótki opis proponowanej działalności;

           g/ podpis  oferenta  lub  osoby  upoważnionej  do  występowania  w  imieniu oferenta.

           

 

  Do oferty winny być dołączone dokumenty lub w niej zawarte dane:

           a/ oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu jego

                warunków bez zastrzeżeń;

b/ oświadczenieoferentao zapoznaniu się ze stanemtechnicznymlokalu

i niewnoszeniu co do jego stanu zastrzeżeń;

c/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu

zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu;

d/ potwierdzenie wpłaty wadium;

e/ w przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika oferenta, należy do

oferty dołączyć pełnomocnictwo;

f/ wprzypadku,gdy oferta złożona jest przez spółkę cywilną  -  kopię   aktualnej

umowy spółki cywilnej potwierdzonąprzez oferenta za zgodność z oryginałem.

 1. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności zainteresowanych oferentów w  dniu 31 października 2014 r. o godz. 930 w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.  ul. Rynek 1, pok. nr 10.
 2.   Dodatkowych  informacji  można  uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp.                       

   ul. Rynek 10 pok. nr 25   w  godzinach od 730 do 1530   nr tel. 17 745 3643.

 1. W przypadku, gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Regulamin przetargu i druk oferty dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  http://bip.sedziszow-mlp.pl

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Elżbieta Świniuch
Zastępca Burmistrza

Załączniki:
REGULAMIN
DRUK OFERTY

««« powrót

Liczba odwiedzin: 586958

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo