-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

Oferty inwestycyjne 
data publikacji: 03-06-2011 | 12:06
data ostatniej modyfikacji: 03-06-2011 | 12:07
««« powrót
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży Wolica Piaskowa 03 czerwca 2011

 W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami/ - Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w obrębie Wolica Piaskowa przeznaczonej do do sprzedaży.

 

Oznaczenie wg księgi

wieczystej

 

Numer

ewidencyjny nieruchomości

Szacunkowa

wartość w zł

/plus VAT/

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Forma sprzedaży

Uwagi

40553

776/2

3091,00 zł

0,0185

MN – tereny mieszkaniowe o niskiej zabudowie
i usługowe

Bezprzetargowa

Dla poprawienia warunków zagospodarowania dz. sąsiedniej

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Uwaga! Poprzedni właściciel to osoba, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów.

Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną w niniejszy wykazie.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miejskim do dnia 15.07.2011 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. (budynek byłego Warmetu,
pok. nr 11).

Sędziszów Młp. dnia 3.06.2011 r.

       Z up. Burmistrza
inż. Zbigniew Ciołek
KIEROWNIK REFERATU PPiGG

Liczba odwiedzin: 595972

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo