-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

Oferty inwestycyjne 
data publikacji: 18-04-2012 | 15:23
data ostatniej modyfikacji: 09-05-2012 | 13:47
««« powrót
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18 kwietnia 2012
 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I


przeznaczonej do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ - Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Sędziszowie Młp., stanowiącej własność Gminy Sędziszów Młp., przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Nr księgi

wieczystej


Numer

działki


Powierzchnia działki

w ha


Szacunkowa

wartość

w zł


Przeznaczenie nieruchomości


Forma sprzedaży


31011

31011

31011

31011

31011

31011

31011

31011


2941

2942

2943

2944

2945

2946

2948

2949


0,1782

0,1125

0,1125

0,1125

0,1080

0,1071

0,1311

0,1482


174 100,00

109 910,00

109 910,00

109 910,00

105 520,00

98 530,00

120 610,00

137 380,00

Działki nr 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2948 położone są w obszarze oznaczonym symbolem „MN/U – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
i usługi nie pogarszające stanu środowiska”

Działka nr 2949 położona jest w większości (strona wschodnia działki) w obszarze oznaczonym symbolem „U1 – pod usługi, których oddziaływanie nie pogarsza stanu środowiska poza liniami rozgraniczającymi ten teren od terenów sąsiednich
i poza granicami planu”
niewielka część działki (zachodnia) znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem
„MN/U – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
i usługi nie pogarszające stanu środowiska”


Przetarg ustny

nieograniczony


Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

  2. 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli do dnia 31 maja 2012 r. złoży wniosek o jej nabycie.

    Uwaga! Poprzedni właściciel to osoba, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów.Sędziszów Młp. 18.04.2012 r.

                                    Z up. BURMISTRZA

                                  mgr inż. Elżbieta Świniuch

                                   ZASTĘPCA BURMISTRZALiczba odwiedzin: 595972

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo