-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 18-07-2018 | 15:36
data ostatniej modyfikacji: 18-07-2018 | 16:10
wytworzył: Iwona Stręk
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Przetarg Nieograniczony DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
18 lipca 2018

Ogłoszenie nr 591288-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim, krajowy numer identyfikacyjny 690353190, ul. ul. ks. Stanisława Maciąga  5 , 39-120   Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7458240, 17 2216594, e-mail zosip@pro.onet.pl, faks 172 216 594.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.sedziszow-mlp.pl/15216,15221/15221/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.sedziszow-mlp.pl/15216,15221/15221/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
Numer referencyjny: PPiZP.271.39.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy n/w CZĘŚCI

1) CZĘŚĆ I - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w Rzeszowie oraz przywóz do miejsca zamieszkania

2) CZĘŚĆ II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach oraz przywóz do miejsca zamieszkania

3) CZĘŚĆ III - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu oraz przywóz do miejsca zamieszkania.

2. Zamawiający zastrzega, iż liczba dowożonych uczniów może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie) w następujących n/w przypadkach: a) zmiana szkoły przez ucznia, b) choroba ucznia, c) inne przypadki wynikające z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego. Po każdej zmianie Zamawiający, w terminie 24 godzin od wprowadzenia zmiany, przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz uczniów (dla odpowiedniej Części). W przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem, od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma adresy i imienny wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem do: a) Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia 1 b) Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie, przy ulicy Staszica 10B; c) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach przy ulicy Wyszyńskiego 14; d) Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu przy ulicy Wojsławskiej 278.

4. Zamawiający wymaga, aby usługi objęte niniejszym zamówieniem były realizowane taborem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zapewnienia, na daną terasę, minimum jednego sprawnego technicznie pojazdu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z kierowcą i opiekunem. Wymagania dla pojazdu: pojazd musi posiadać: - aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, - tablice „Przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie, - siedzenia pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowo – barkowe, - siedzenia pasażerów wyposażone i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami, - windę lub rampę dla wózków inwalidzkich, - miejsca siedzące dla każdej z przewożonych osób, - sprawną klimatyzację.

b) posiadania aktualnego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków - N'W kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość tych ubezpieczeń w terminie realizacji przedmiotu zamówienia,

c) podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego,

d) posiadania przez kierowcę wymaganych prawem uprawnień do przewozu osób,

e) uczestniczenia w każdym kursie, oprócz kierowcy, jednego opiekuna posiadającego przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

f) zapewnienia zastępstwa w przypadku braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna,

g) przestrzegania punktualności, ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów,

h) zapewnienia dowożonym uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów,

i) zapewnienia każdemu z uczniów miejsca siedzącego,

j) zapewnienia odpowiedniej zdolności przewozowej, tj.: liczba przewożonych uczniów plus kierowca i opiekun w każdym pojeździe,

Ponadto ilość miejsc w pojazdach powinna umożliwiać przyjęcie dodatkowo do przewozu w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego ucznia, k) świadczenia usługi tymi pojazdami, które są wykazane w złożonej ofercie, l) ustalenia optymalnego rozkładu jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży, z uwzględnieniem tego, że uczniowie mają być dowiezieni do szkół/placówek w takim czasie, aby możliwe było terminowe rozpoczęcie przez uczniów zajęć lekcyjnych, m) ustalenia godziny kursów z rodzicami/opiekunami ucznia oraz dyrektorami placówek, do których uczęszczają uczniowie (na podstawie tygodniowego planu lekcji).

6. Do obowiązków Opiekuna będzie należało w szczególności: a) odbieranie uczniów od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po odwiezieniu na zajęcia przekazanie uczniów pod opiekę nauczyciela, b) po zakończeniu zajęć odbieranie uczniów od nauczycieli w szkole i po odwiezieniu pod dom przekazanie pod opiekę rodziców/opiekunów lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania ucznia w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym lub pozostawienia ucznia bez opieki, c) zachowanie szczególnej dbałości o dobro ucznia w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu, d) zapewnienie uczniom w szczególności bezpiecznego dla ich zdrowia przejazdu.

7. UWAGA. Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty. Szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów oraz posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.

9. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.

10. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy/opiekuna przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego).

11. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług w wysokości do 10 000 zł (dotyczy odrębnie każdej Części zamówienia). Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. Zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba oraz gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Podwykonawcy. 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 2) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu Oferty firm podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3) Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy Pzp). 4) Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi Zamawiającego, dlatego Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług. 5) W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 4) oraz do przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia. 7) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są we Wzorze umowy. 2. Klauzule społeczne 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierowców, którzy będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. Wymaganie to nie dotyczy osób świadczących usługi w ramach własnej działalności gospodarczej. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3) powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, d) wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy. 6) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących:

a) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

ad. a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia: 1/ co najmniej 1 osobą, która posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu osób, posiada aktualne badania lekarskie oraz legitymuje się co najmniej 2 – letnim stażem pracy w charakterze kierowcy pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób. Zgodnie z przepisami / Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 627)/, kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem przeznaczonym konstrukcyjne do przewozu osób. 2/ co najmniej 1 osobą, która posiada kurs pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych; Wymagania dotyczą odrębnie każdej z trzech Części zamówienia.

ad. b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jednoznacznie wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jednym sprawnie technicznym pojazdem, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Minimalne wymagania dla pojazdu. Pojazd musi posiadać: a. aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, b. tablice „Przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie, c. siedzenia pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowo – barkowe, d. siedzenia pasażerów wyposażone w wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami,, e. windę lub rampę dla wózków inwalidzkich, f. miejsca siedzące dla każdej z przewożonych osób, g. sprawną klimatyzację. Wymagania dotyczą odrębnie każdej z trzech Części zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Uwaga ! Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa powyżej łącznie, z zastrzeżeniem że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące wstępnego potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Potencjał podmiotu trzeciego 1) Zgodnie z art. 22a ust 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3) Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda - Aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia 2. dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3. dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT Zgodnie z art. 24 ust. 11 wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany: 1) obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usług przewozowych, które obejmowało zamówienie. Warunkami tej zmiany jest: a) wskazanie tej części usługi, która ze względów ekonomicznych lub technicznych nie może lub nie musi być wykonana, b) zgoda obu stron umowy, c) zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego, 2) zmiana wartości umowy w przypadku usług przewozowych zamiennych, wartość umowy zostanie zmieniona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych w formularzu ofertowym. Warunkami tej zmiany jest: a) wskazanie usług przewozowych zamiennych, w przypadku zmian organizacji pracy szkoły/placówki, które ze względów ekonomicznych nie mogą być wykonane, b) zgoda obu stron umowy, c) zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego, 3) zmiany terminu wykonania umowy. Warunkami takiej zmiany są: a) wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które uniemożliwiają terminową realizację zadania. W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: - zmiana organizacji pracy szkoły/placówki, - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające organizację nauczania w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, - konieczność odpracowania zajęć w innych dniach niż ustalone w kalendarzu roku szkolnego, b) zgoda obu stron umowy, c) zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, 4) zmiany tras powodujących zmniejszenie lub zwiększenie kilometrów w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a warunkujących wykonanie przedmiotu umowy (np. remont drogi).

2. Poza zmianami, o których mowa w ust. 1, zmiany umowy mogą dotyczyć: a) wynagrodzenia w przypadku: - zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), - zwiększenia lub zmniejszenia liczby dowożonych uczniów, b) harmonogramu dowozów.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 5. Wszelkie zmiany jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy, wymagają zgody obu Stron i winne być zawarte w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania będą jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, należy oznaczyć je klauzulą: „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 4. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 5. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: nazwy oraz adresów wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych ofertach.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w rozdziale IX SIWZ.

8. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91e ustawy.

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

13. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach określonych we Wzorze Umowy.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Ks. Maciąga 5, 39-120 Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski; woj. Podkarpackie adres strony internetowej http://scuw.sedziszow-mlp.pl • inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Teresa Curzytek mail: iod@post.pl * Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sędziszów Małopolski do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019”, oznaczenie sprawy: PPiZP.271.39.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w Rzeszowie oraz przywóz do miejsca zamieszkania

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:TRASA NR 1 (około 82 km tj. 2 x 41 km): Sędziszów Małopolski ul. Św. Barbary; Sędziszów Małopolski ul. Ks. Sapeckiego; Sędziszów Małopolski ul. Grunwaldzka; Sędziszów Małopolski ul. Letnia; Wolica Piaskowa; Wolica Ługowa; Rzeszów. Do przewiezienia łącznie 8 osób, w tym 2 na wózkach inwalidzkich.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 222
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach oraz przywóz do miejsca zamieszkania

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:TRASA NR 2 (około 56 km tj. 2 x 28 km + 33 km tj. 2 x 16,5 km (dodatkowy przejazd – wcześniejszy powrót jednego dziecka) razem 89 km): Sędziszów Małopolski ul. Piekarska; Sędziszów Małopolski ul. Grunwaldzka; Sędziszów Małopolski Osiedle Młodych; Borek Wielki; Wolica Ługowa; Ruda; Czarna; Góra Ropczycka; Zagorzyce; Ropczyce. Łącznie do przewiezienia 13 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60160000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 185
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu oraz przywóz do miejsca zamieszkania.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:TRASA NR 3 (około 70 km tj. 2 x 35 km): Borek Wielki; Mielec. Do przewiezienia 1 osoba na wózku inwalidzkim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 223
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

w Sędziszowie Małopolskim

mgr Piotr Idzik

 

 

 

 

Załączniki:
10843_siwz_skan.pdf - SIWZ
10843_formularz_oferta.doc - Zał. nr 1 Wzór Formularza ofertowego
10843_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.docx - Zał. nr 2 Wzór Oswiadczenia o spelnianiu warunkow udziału w post
10843_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx - Zał. nr 3 Wzór Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
10843_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej.docx - Zał. nr 4 Wzór Oswiadczenia nt. grupy kapitalowej
10843_wzor_umowy.doc - Zał. nr 5 Wzór umowy
««« powrót
Liczba odwiedzin: 595885

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo