-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 08-10-2018 | 14:30
data ostatniej modyfikacji: 08-10-2018 | 14:36
wytworzył: Monika Kubacka
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w sezonie 2018/2019
08 października 2018

 

Gmina Sędziszów Małopolski:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w sezonie 2018/2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziszów Małopolski, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Rynek  1 , 39120   Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 22 16 001, e-mail um@sedziszow-mlp.pl, faks 17 22 16 313.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.sedziszow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.sedziszow-mlp.pl/15216,15221/15221/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w sezonie 2018/2019
Numer referencyjny: PPiZP.271.55.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników parkingów i placów na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w sezonie 2018/2019. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 Zadania (części): Zadanie nr 1 – usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Sędziszów Małopolski oraz jednorazowym sprzątaniem po zakończeniu akcji zima dla: 1) I Kolejności utrzymania ulic, o łącznej długości 10,100 km 2) II Kolejności utrzymania ulic, o łącznej długości 15,360 km 3) I Kolejności utrzymania chodników, parkingów i placów o łącznej powierzchni 42 872,5 m2 Zadanie nr 2 – usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Szkodna, Zagorzyce Górne, Zagorzyce Dolne. Zadanie nr 3 – usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Klęczany, Będziemyśl, Kawęczyn Sędziszowski. Zadanie nr 4 – usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Borek Wielki (wraz z chodnikiem w kierunku Kościoła), Boreczek, Wolica Ługowa, Krzywa, Cierpisz, Czarna Sędziszowska (wraz z chodnikiem w kierunku drogi wojewódzkiej), Ruda, Wolica Piaskowa i Góra Ropczycka. 3. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 5. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy. 6. Wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na sumę ubezpieczenia wskazaną we wzorze umowy do każdej Części (Załączniki 1.3, 2.2, 3.2, 4.2 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu usług związanych z zimowym utrzymaniu dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski dla każdej z Części zamówienia w wysokości: a) Część 1 – 65 000 zł b) Część 2 – 25 000 zł c) Część 3 – 25 000 zł d) Część 4 – 25 000 zł 2) Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba oraz gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4. Na podstawie art. 22 ust 1b pkt 3) Zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych Wymagań dotyczących potencjału technicznego Wykonawcy. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędny do realizacji zamówienia potencjał techniczny, jeżeli wykaże dysponowanie n/w sprzętem w ilości co najmniej: Wymagania minimalne dla 1 części zamówienia: 1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 1 szt. 2) piaskarka z pługiem – 1 szt. 3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt. 4) pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt. 5) mikro ciągnik do odśnieżania chodników, parkingów i placów - 1 szt. 6) ładowarka - 1 szt. 7) środek transportowy do wywozy nadmiaru śniegu – 1 szt. Wymagania minimalne dla 2 części zamówienia: 1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 2 szt. 2) piaskarka z pługiem – 2 szt. 3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt. 4) pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt. 5) pług wirnikowy – 1 szt. 6) koparko – ładowarka – 1 szt. Wymagania minimalne dla 3 części zamówienia: 1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 1 szt. 2) piaskarka z pługiem – 1 szt. 3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt. lub pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt. 4) pług wirnikowy – 1 szt. 5) koparko – ładowarka – 1 szt. Wymagania minimalne dla 4 części zamówienia: 1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 1 szt. 2) piaskarka z pługiem – 1 szt. 3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt. lub pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt. 4) pług wirnikowy – 1 szt. 5) koparko – ładowarka – 1 szt. 6) sprzęt do odśnieżania chodników – 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Uwaga ! Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 łącznie, z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące wstępnego potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Potencjał podmiotu trzeciego 1) Zgodnie z art. 22a ust 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że: - jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu („podmiot trzeci”) w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wówczas podmioty trzecie zobowiązane są do wykonania robót budowalnych lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Zamawiający zbada też czy nie zachodzą wobec innego podmiotu, na którego zasobach polega wykonawca, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. W celu oceny, czy nie zachodzą wobec podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia, wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu dotyczących tych podmiotów.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych - (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia 2. dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3. dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Dla części 1: a) wypełniony Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz oferty b) wypełniony formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.1 A do SIWZ , c) podpisany przez Wykonawcę Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, d) podpisany przez Wykonawcę Wykaz ulic, chodników, parkingów i placów zimowego utrzymania na terenie miasta Sędziszów Małopolski w sezonie 2018/2019 – Załącznik nr 1.2 do SIWZ, Dla części 2, 3 i 4: a) wypełniony Formularz oferty – odpowiednio dla danej części zamówienia Załącznik nr 2.1, Załącznik nr 3.1 lub Załącznik Nr 4.1 do SIWZ, b) podpisany przez Wykonawcę Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT Zgodnie z art. 24 ust. 11 wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązaniaz innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

CZAS REAKCJI

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto, 2) wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji umowy wynikającego z warunków atmosferycznych, zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania będą jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-16, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 7. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91e ustawy. 9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 12. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach określonych we Wzorze Umowy. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 14. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski; art. Podkarpackie tel. 17 22 16 001; faks 17 22 16 313; e-mail um@sedziszow-mlp.pl adres strony internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl 2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego – Gmina Sędziszów Małopolski jest Pani – Teresa Curzytek, kontakt: e-mail: iod@post.pl, tel. 600808605 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w sezonie 2018/2019.”, oznaczenie sprawy: PPiZP.271.55.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia i inne podmioty uprawnione z mocy prawa; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego u administratora; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. _____________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Sędziszów Małopolski oraz jednorazowym sprzątaniem po zakończeniu akcji zima dla:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1 – usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Sędziszów Małopolski oraz jednorazowym sprzątaniem po zakończeniu akcji zima dla: 1) I Kolejności utrzymania ulic, o łącznej długości 10,100 km 2) II Kolejności utrzymania ulic, o łącznej długości 15,360 km 3) I Kolejności utrzymania chodników, parkingów i placów o łącznej powierzchni 42 872,5 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

CZAS REAKCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 zł 2. Wymagania minimalne dla 1 części zamówienia: 1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 1 szt. 2) piaskarka z pługiem – 1 szt. 3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt. 4) pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt. 5) mikro ciągnik do odśnieżania chodników, parkingów i placów - 1 szt. 6) ładowarka - 1 szt. 7) środek transportowy do wywozy nadmiaru śniegu – 1 szt.
 

Część nr:

2

Nazwa:

Część nr 2 – usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Szkodna, Zagorzyce Górne, Zagorzyce Dolne.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Szkodna, Zagorzyce Górne, Zagorzyce Dolne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

CZAS REAKCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:1.Wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł. 2. Wymagania minimalne dla 2 części zamówienia: 1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 2 szt. 2) piaskarka z pługiem – 2 szt. 3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt. 4) pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt. 5) pług wirnikowy – 1 szt. 6) koparko – ładowarka – 1 szt.
 

Część nr:

3

Nazwa:

Uusługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Klęczany, Będziemyśl, Kawęczyn Sędziszowski.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3 – usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Klęczany, Będziemyśl, Kawęczyn Sędziszowski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

CZAS REAKCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł. 2. Wymagania minimalne dla 3 części zamówienia: 1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 1 szt. 2) piaskarka z pługiem – 1 szt. 3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt. lub pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt. 4) pług wirnikowy – 1 szt. 5) koparko – ładowarka – 1 szt.
 

Część nr:

4

Nazwa:

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Borek Wielki (wraz z chodnikiem w kierunku Kościoła), Boreczek, Wolica Ługowa, Krzywa, Cierpisz, Czarna Sędziszowska (wraz z chodnikiem w kierunku drogi wojewódzkiej), Ruda, Wolica Piaskowa i Góra Ropczycka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 - usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Borek Wielki (wraz z chodnikiem w kierunku Kościoła), Boreczek, Wolica Ługowa, Krzywa, Cierpisz, Czarna Sędziszowska (wraz z chodnikiem w kierunku drogi wojewódzkiej), Ruda, Wolica Piaskowa i Góra Ropczycka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

CZAS REAKCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niz 100 000,00 zł. 2. Wymagania minimalne dla 4 części zamówienia: 1) ciągnik o dwóch napędach o mocy powyżej 80 kM wyposażony w pług jedno lub dwustronny – 1 szt. 2) piaskarka z pługiem – 1 szt. 3) pług lemieszowy doczepiony do samochodu ciężarowego – 1 szt. lub pług ciągnikowy doczepiony do ciągnika – 1 szt. 4) pług wirnikowy – 1 szt. 5) koparko – ładowarka – 1 szt. 6) sprzęt do odśnieżania chodników – 1 szt.
 

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Piotr Kapusta

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:
11048_siwz_skan.pdf - SIWZ- skan
11048_2._zalaczniki_wspolne_dla_wszystkich_czesci.doc - Załączniki współne dla wszystkich części zamówienia
11048_3._zalaczniki_dla_1_czesci_zamowienia.docx - Załączniki dla 1 części zamówienia
11048_4._zalaczniki_dla_2_czesci_zamowienia.docx - Załączniki dla 2 części zamówienia
11048_5._zalaczniki_dla_3_czesci_zamowienia.docx - Załączniki dla 3 części zamówienia
11048_6._zalaczniki_dla_4_czesci_zamowienia.docx - Załączniki dla 4 części zamówienia
««« powrót
Liczba odwiedzin: 595879

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo