-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 17-01-2019 | 11:58
data ostatniej modyfikacji: 17-01-2019 | 11:58
wytworzył: Iwona Stręk
     
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w 2019 roku.
17 stycznia 2019

Ogłoszenie nr 510010751-N-2019 z dnia 17-01-2019 r.

Gmina Sędziszów Małopolski: Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w 2019 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sędziszów Małopolski, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Rynek  1, 39120   Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 22 16 001, e-mail um@sedziszow-mlp.pl, m.kubacka@sedziszow-mlp.pl, faks 17 22 16 313.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sedziszow-mlp.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w 2019 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PPiZP.271.63.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w 2019 roku. Ilość opraw oświetlenia drogowego na dzień 06.12.2018 r. wynosi: 2052 sztuk. Czas realizacji zamówienia: 12 miesięcy (01.01.2019 – 31.12.2019)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 210000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PGE DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Garbarska 21A
Kod pocztowy: 20-340
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 257567.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1) lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2006.89.625 ze zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: 3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Z pisma UOKiK z dnia 2 lutego 2011 r. (DDO-52-282 (2)/10/MP) wynika, że sieci zaprojektowane z myślą o dystrybucji energii na danym terenie posiadają cechy lokalnych monopoli naturalnych. Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK z dnia 14 lipca 2006 r. (nr RT-46/2006) w przypadku sieci, której przedsiębiorstwo energetyczne jest właścicielem całości urządzeń (słupów, przewodów, punktów świetlnych, źródeł światła), gmina nie ma możliwości, powołując się na konieczność realizacji zadań własnych, zlecić podmiotowi trzeciemu prac związanych z utrzymaniem punktów świetlnych bez zgody właściciela tych punktów. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ilość opraw oświetlenia drogowego wynosi 2052 sztuk w tym na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec jest 730 sztuk opraw . PGE Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec, w piśmie z dnia 23.11.2018 r , nie wyraził zgody na bezumowne korzystanie z urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec, stwierdzając przy tym, że na chwilę obecną z przyczyn technicznych nie ma możliwości rozdzielenia urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Sędziszów Małopolski od urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością PGE Dystrybucja S.A., RE Mielec gdyż urządzenia sterowniczo pomiarowe znajdują się w rozdzielniach PGE. Rejon nie widzi też technicznych możliwości udostępnienia urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym a będących na majątku PGE Dystrybucja S.A. zewnętrznym wykonawcom. Ze względu na konieczność zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i profesjonalizmu przy realizacji usługi zamówienie zostanie powierzone PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec. Z uwagi na warunki świadczenia usługi, gwarantujące zachowanie określonych norm technicznych ma zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. Wobec powyższego uzasadnione jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki ze względu na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986)

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 595880

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo