-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ROBOTY BUDOWLANE 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 13-09-2019 | 11:13
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2019 | 15:11
wytworzył: Monika Kubacka
ZMIANY W PRZETARGU
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
13 września 2019

 

Ogłoszenie nr 596874-N-2019 z dnia 2019-09-13 r.

 

Gmina Sędziszów Małopolski:

 

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziszów Małopolski, krajowy numer identyfikacyjny 000529686, ul. ul. Rynek  1 , 39-120  Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 22 16 001, , e-mail um@sedziszow-mlp.pl, m.kubacka@sedziszow-mlp.pl, faks 17 22 16 313.
Adres strony internetowej (URL): bip.sedziszow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

http://bip.sedziszow-mlp.pl/15216,15222/15222/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.
Numer referencyjny: PPiZP.271.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową dróg gminnych w Sędziszowie Małopolskim zgodnie z zakresem robót wynikającym z Przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz Dokumentacji Projektowej dla Części I zamówienia.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 n/w części:

CZĘŚĆ I – „Budowa drogi gminnej – połączenia komunikacyjnego ul. prof. St. Kota z ul. Jana Pawła II, budowa oświetlenia i odwodnienia, przebudowa sieci gazowej, zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej i elektrycznej w Sędziszowie Małopolskim.”

Zadanie obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

1. Zabezpieczenie linii energetycznych
1) Rury ochronne o średnicy nominalnej 100 mm
2. Ściana oporowa
1) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
2) Zasypanie wykopów
3) Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 3 m i przekroju zbieżnym, gr. do 20 cm
4) Zbrojenie konstrukcji - beton
3. Nawierzchnia chodnika
1) Krawężniki betonowe o wym. 15x30 z wykonaniem ław betonowych
2) Warstwy odcinająca z piasku gr. po zagęszczeniu 3 cm
3) Podbudowa z kruszyw naturalnych warstwa górna gr. po zagęszczeniu 25 cm
4) Warstwa podsypkowa, cementowo – piaskowa, gr. po zagęszczeniu 5 cm
5) Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
4. Nawierzchnia drogi
1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
2) Warstwa odcinająca, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 12 cm, piasek
3) Warstwa odcinająca, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15 cm, pospółka
4) Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 warstwa dolna
5) Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 5 warstwa górna
6) Krawężniki betonowe o wym. 15x30 z wykonaniem ław betonowych
7) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
5. Oświetlenie uliczne
1) Kopanie rowów dla kabli
2) Zasypanie ręczne rowów dla kabli
3) Układanie ręczne kabli wielożyłowych
4) Montaż i stawianie słupów
5) Montaż opraw oświetleniowych na słupach S-80 – oprawa oświetleniowa typu LED 39 W 4100 lm/7450 04 mocowanych na wysięgnikach
6. Kanalizacja deszczowa
1) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
2) Zasypanie wykopów
3) Studzienki kanalizacyjne
4) Rurociąg o średnicy 315 mm z rur PCW
5) Studzienki ściekowe uliczne żeliwne
7. Przebudowa instalacji gazowej
1) Demontaż rurociągu stalowego
2) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
3) Zasypanie wykopów
4) Gazociągi przesyłowe o śr. nominalnej do 250 mm
5) Gazociągi przesyłowe o śr. nominalnej do 100 mm
8. Prace rozbiórkowe i wycinka drzew, montaż barier
1) Rozebranie krawężników betonowych
2) Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej
3) Rozebranie ogrodzenia
4) Mechaniczne ścinanie drzew
5) Montaż barier ochronnych

CZĘŚĆ II – „Przebudowa drogi gminnej nr 107641 R - ulica Solidarności w Sędziszowie Małopolskim.”
Zadanie obejmuje niżej wymieniony zakres robót:
1. Zabezpieczenie linii energetycznych
1) Ułożenie rur osłonowych fi 160 mm na kablach Sn
2) Ułożenie rur osłonowych fi 110 mm na kablach Sn
2. Branża drogowa
1) Roboty rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych
2) Rozebranie krawężników betonowych 15x30
3) Roboty rozbiórkowe – nawierzchnia z płyt betonowych, kostki betonowej, płyt chodnikowych
4) Roboty ziemne – koryto wykonywane na poszerzeniach
3. Nawierzchnia chodnika
1) Krawężniki betonowe o wym. 15x30 z wykonaniem ław betonowych
2) Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na lawie betonowej

3) Warstwy odsączające gr. 10
4) Podbudowa betonowa warstwa po zagęszczeniu 10 cm (2,5 MPa) – konstrukcja pod chodnikiem
5) Podbudowa betonowa warstwa po zagęszczeniu 15 cm (2,5 MPa) – konstrukcja na wjazdach
6) Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
7) Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
4. Nawierzchnia drogi
1) Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 5 warstwa górna
2) Podbudowy z podłoża stabilizowanego za pomocą sprzętu WMS
3) Oczyszczenie nawierzchni drogowych
4) Skropienie nawierzchni drogowej
5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm (w-wa wiążąca)
6) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (w-wa ścieralna)
7) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

5. Uwaga. Po stronie Wykonawcy leży opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45231000-5

45310000-3

45233000-9

45233220-7

45233120-6

45233000-9

45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej (dot. Części I), STWiORB oraz Przedmiarów Robót, które stanowią załącznik do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w Dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W razie wystąpienia rozbieżności w ww. dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Dokumentacja projektowa, Przedmiar Robót, STWiORB.

4. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i wbudowane materiały muszą być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne, itp.). Użycie materiałów czy urządzeń bez stwierdzenia ich pochodzenia jest niedopuszczalne. Zamontowanie materiałów czy urządzeń, które nie będą spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.

5. Przyjmuje się, że:
1) przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót,
2) jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć powinien o tym fakcie, niezwłocznie, na piśmie. zawiadomić Zamawiającego.
6. Informacja dotycząca robót zamiennych.
1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
2) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.
3) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.
4) Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.
5) Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.
6) Roboty zamienne mogą wynikać:
a) ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa;
b) z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, warunki:
1) na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,
2) na skutek stwierdzenia wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Materiały, rozwiązania równoważne
1) Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej lub STWIORB został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
2) Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej lub STWIORB przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa wart. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
3) Ilekroć w Dokumentacji projektowej lub STWIORB mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
4) Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.
5) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w Dokumentacji projektowej

9. Terminy gwarancji i rękojmi.
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

10. Podwykonawcy.
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty firm podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
3) Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy).
4) Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi Zamawiającego, dlatego Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację tych robót budowlanych.
5) W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 4) oraz do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.
7) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są we Wzorze umowy.

11. Klauzule społeczne
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane w branży drogowej tj.: roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogi.
2) Wymaganie, o którym mowa w pkt 1) nie dotyczy kierowników budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy koparek).
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
d) wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy.
6) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Harmonogramu robót. Harmonogram winien uwzględniać zasady rozliczania za poszczególne elementy robót oraz za całość wykonanego przedmiotu zamówienia. Harmonogram robót będzie służył m.in. do oceny zgodności wykonywanych przez Wykonawcę robót oraz do ustalania płatności częściowych. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag w terminie 3 dni od ich otrzymania. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnionych uwag będzie jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu robót.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Na podstawie art. 22 ust 1b pkt 3) Zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych Wymagań dotyczących:
1) doświadczenia Wykonawcy,
2) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
3) potencjału technicznego Wykonawcy.

ad. 1) Wymagania minimalne dla 1 części zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej /1/ jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą drogową o wartości robót co najmniej 500 000,00 zł brutto każda.

Wymagania minimalne dla 2 części zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej /1/ jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była przebudowa, budowa lub rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą drogową o wartości robót co najmniej 500 000,00 zł brutto każda.

ad. 2) Wymagania minimalne dla 1 części zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.:
a) osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;
b) osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
c) osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń

Wymagania minimalne dla 2 części zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (Dz. u. z 2017 r., poz.1332 ze zm.)., jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ zgodnie z przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz – zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej izby wynika z odrębnych przepisów.

ad. 3) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędny do realizacji zamówienia potencjał techniczny, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem w ilości co najmniej:

Wymagania minimalne dla 1 części zamówienia:

a) środki transportu – szt. 3
b) koparka - szt. 1
c) koparko-ładowarka - szt. 1
d) walec stalowy – szt. 1
e) walec ogumiony – szt. 1
f) walec stalowo-gumowy – 1 szt.
g) zagęszczarka – 1 szt.
h) rozścielacz mas bitumicznych – 1 szt.
i) równiarka – szt. 1
 

Wymagania minimalne dla 2 części zamówienia:
a) maszyna frezująco-mieszająca – 1 szt.
b) środki transportu – szt. 3
c) koparka - szt. 1
d) koparko-ładowarka - szt. 1
e) walec stalowy – szt. 1
f) walec ogumiony – szt. 1
g) walec stalowo-gumowy – 1 szt.
h) zagęszczarka – 1 szt. i) rozścielacz mas bitumicznych – 1 szt.
j) równiarka – szt. 1
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie.
1) Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 łącznie, z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy a dotyczące wstępnego potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak istnienia podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z wykonawców samodzielnie.

1. Potencjał podmiotu trzeciego
1) Zgodnie z art. 22a ust 1 oraz ust. 2 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
3) Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych - (wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1. kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót i STWIORB.
2. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia
3. dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
4. dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. dla oferty równoważnej: oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji oraz wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania
c) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe powyżej 10 dni silne mrozy poniżej -15˚C, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe powyżej 10 dni wysokie temperatury powyżej 30˚C) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych
d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy
e) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy
f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań niewykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,
g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
i) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy
j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy
k) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy
l) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. l pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy - o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem aneksu do umowy, względnie - o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian
m) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy cena oferty złożonej przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, a także w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,
n) wystąpienia opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn niezależnych od stron – o okres opóźnienia w przekazaniu placu budowy
o) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o ilość dni zawieszenia
2) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
3) wykonywania robót zamiennych o czym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
4) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub STWiORB i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą.
2. Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem:
a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.
b) ustawy Prawo budowlane, uzgodnień w kwestii możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) niedostępności na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn,
d) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa,
e) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
f) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwiązań groziło by niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich zastosowanie stałoby się niemożliwe,
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynika z tych przepisów.
4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
5. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania będą jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
2. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
7. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91e ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach określonych we Wzorze Umowy.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
15. Zamówienie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku utraty dofinansowania z winy Wykonawcy np. na skutek niedotrzymania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę dotacji, której zamawiający nie otrzymał lub zobowiązany był zwrócić na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski; art. Podkarpackie tel. 17 22 16 001; faks 17 22 16 313; e-mail um@sedziszow-mlp.pl adres strony internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego – Gmina Sędziszów Małopolski jest Pani – Teresa Curzytek, kontakt: e-mail: iod@post.pl, tel. 600808605*
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM”, oznaczenie sprawy: PPiZP.271.19.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, oraz podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia i inne podmioty uprawnione z mocy prawa
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego u administratora;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
_____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa drogi gminnej – połączenia komunikacyjnego ul. prof. St. Kota z ul. Jana Pawła II, budowa oświetlenia i odwodnienia, przebudowa sieci gazowej, zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej i elektrycznej w Sędziszowie Małopolskim.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie obejmuje niżej wymieniony zakres robót:
1. Zabezpieczenie linii energetycznych 1) Rury ochronne o średnicy nominalnej 100 mm
2. Ściana oporowa
1) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
2) Zasypanie wykopów
3) Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 3 m i przekroju zbieżnym, gr. do 20 cm
4) Zbrojenie konstrukcji - beton
3. Nawierzchnia chodnika
1) Krawężniki betonowe o wym. 15x30 z wykonaniem ław betonowych
2) Warstwy odcinająca z piasku gr. po zagęszczeniu 3 cm
3) Podbudowa z kruszyw naturalnych warstwa górna gr. po zagęszczeniu 25 cm
4) Warstwa podsypkowa, cementowo – piaskowa, gr. po zagęszczeniu 5 cm
5) Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
4. Nawierzchnia drogi
1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
2) Warstwa odcinająca, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 12 cm, piasek
3) Warstwa odcinająca, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15 cm, pospółka
4) Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 warstwa dolna
5) Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 5 warstwa górna
6) Krawężniki betonowe o wym. 15x30 z wykonaniem ław betonowych
7) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

5. Oświetlenie uliczne
1) Kopanie rowów dla kabli
2) Zasypanie ręczne rowów dla kabli
3) Układanie ręczne kabli wielożyłowych
4) Montaż i stawianie słupów
5) Montaż opraw oświetleniowych na słupach S-80 – oprawa oświetleniowa typu LED 39 W 4100 lm/7450 04 mocowanych na wysięgnikach
6. Kanalizacja deszczowa
1) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
2) Zasypanie wykopów
3) Studzienki kanalizacyjne
4) Rurociąg o średnicy 315 mm z rur PCW
5) Studzienki ściekowe uliczne żeliwne
7. Przebudowa instalacji gazowej
1) Demontaż rurociągu stalowego
2) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
3) Zasypanie wykopów
4) Gazociągi przesyłowe o śr. nominalnej do 250 mm
5) Gazociągi przesyłowe o śr. nominalnej do 100 mm
8. Prace rozbiórkowe i wycinka drzew, montaż barier
1) Rozebranie krawężników betonowych
2) Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej
3) Rozebranie ogrodzenia
4) Mechaniczne ścinanie drzew
5) Montaż barier ochronnych
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45231000-5, 45310000-3, 45233000-9, 45233220-7, 45233120-6, 45233000-9, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 107641 R - ulica Solidarności w Sędziszowie Małopolskim.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie obejmuje niżej wymieniony zakres robót:
1. Zabezpieczenie linii energetycznych 1) Ułożenie rur osłonowych fi 160 mm na kablach Sn 2) Ułożenie rur osłonowych fi 110 mm na kablach Sn
2. Branża drogowa
1) Roboty rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych
2) Rozebranie krawężników betonowych 15x30
3) Roboty rozbiórkowe – nawierzchnia z płyt betonowych, kostki betonowej, płyt chodnikowych
4) Roboty ziemne – koryto wykonywane na poszerzeniach
3. Nawierzchnia chodnika
1) Krawężniki betonowe o wym. 15x30 z wykonaniem ław betonowych
2) Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na lawie betonowej
3) Warstwy odsączające gr. 10
4) Podbudowa betonowa warstwa po zagęszczeniu 10 cm (2,5 MPa) – konstrukcja pod chodnikiem
5) Podbudowa betonowa warstwa po zagęszczeniu 15 cm (2,5 MPa) – konstrukcja na wjazdach
6) Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
7) Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
4. Nawierzchnia drogi
1) Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 5 warstwa górna
2) Podbudowy z podłoża stabilizowanego za pomocą sprzętu WMS
3) Oczyszczenie nawierzchni drogowych
4) Skropienie nawierzchni drogowej
5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm (w-wa wiążąca)
6) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (w-wa ścieralna)
7) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

45000000-7, 45231000-5, 45310000-3, 45233000-9, 45233220-7, 45233120-6, 45233000-9, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Z UP. BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO

mgr Piotr Kapusta

Załączniki:
11917_0._siwz.pdf -
11917_1._zal._1_-_formularz_oferta.doc -
11917_2._zal._2_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.docx -
11917_3._zal._3_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx -
11917_4._zal._4_-_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej.docx -
11917_5a._zal._5a_wzor_umowy-_cz.i_-_ul._kota.doc -
11917_5b._zal._5b_wzor_umowy-_cz.ii_-_ul._solidarnosci.doc -
11917_6._zal_6_-_dokumentacja_projektowa.zip -
11917_7a._zal._7a_-_przedmiar_robot_dla_cz._i_-ul._prof._kota.pdf -
11917_7b._zal._7b_-_przedmiar_robot_cz._ii_-ul._solidarnosci.pdf -
11917_8a._stwiorb_dla_czesci_i.zip -
11917_8b._stwiorb_dla_czesc_ii.doc -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 596097

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo