-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 

data publikacji: 28-04-2014 | 13:21
data ostatniej modyfikacji: 09-01-2019 | 08:17
wytworzył: Zdzisława Wszołek
wprowadził: Aleksander Malski

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony jest na podstawie art. 27 – 35b ustawy  z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 603)

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wpis do rejestru wraz z dokumentami składa się wyłącznie w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3a) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy;

4) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym  ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

7) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

8) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru.

W celu sprawdzenia zgodności powyższych danych organ dokonujący wpisu może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia   o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,  w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Jednostka prowadząca rejestr:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 25,
39-120 Sędziszów Małopolski, tel. 17 783 90 15, 17 2216 588

Opłaty:

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała NR VII/63/11 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 2 czerwca 2011 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Wpłat należy dokonywać na konto Nr 62 9172 0003 0000 0491 2000 0010 w BS Sędziszów Małopolski.

Termin załatwienia sprawy:  do 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

Sposób załatwienia sprawy:

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

      a. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

      b. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

1)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

2)  Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.  z 2018r. poz. 603),

3) Uchwała NRVII/63/11 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 2 czerwca 2011r.   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Do pobrania:

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 

Liczba odwiedzin: 580319

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo