-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 09-01-2018 | 13:35
data ostatniej modyfikacji: 09-01-2018 | 13:42
wytworzył: Maria Stręk
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: Przyjęcie obowiązku prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o nr ew. 2815/28 przy ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Małopolskim”
09 stycznia 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ”Przyjęcie obowiązku prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na działce o nr ew. 2815/28 przy ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Małopolskim”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579)

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 22 16 001; fax: (017) 22 16 313

adres strony internetowej: www.bip.sedziszow-mlp.pl  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje przyjmowanie i zagospodarownie dostarczonych przez mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski selektywnie zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w ilości szacunkowej 69,5 Mg.

Szczegółowo zakres zamówienia opisują następujące załączniki do Zaproszenia:

1) Opis wymagań ogólnych i formalnych dla przedmiotu zamówienia

2) Zestawienie ilości zebranych odpadów selektywnych w GPSZOK w latach 2013-2016

3) Wzór umowy

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

Nie dotyczy

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy Formularz Oferta;

2) podpisany przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy Opis wymagań ogólnych i formalnych dla przedmiotu zamówienia

3) zaparafowany przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym  w imieniu Wykonawcy Wzór umowy.

6. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

1) Zezwolenia na zbieranie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013. 21) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2) Umowy z regionalną Instalacją do Przetwarzania odpadów Komunalnych dla Regionu Zachodniego województwa podkarpackiego bądź z instalacjami zastępczymi na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości, odpadów zielonych;

3) Umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów;

4) Podpisanych umów z Podwykonawcami jeżeli zamierza korzystać z usług Podwykonawców;

5) Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 złotych na cały okres realizacji zamówienia.

7. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę Wykonawcy składają w oryginale, w formie pisemnej, w języku polskim za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.01.2018 r. do godz. 11:15.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim,  ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski                                                                                                      

oraz opisane:

Oferta na przyjęcie obowiązku prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na działce o nr ew. 2815/28 przy ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Małopolskim.

Nie otwierać przed dniem 12.01.2018 r., przed godz. 11:30”.

5) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 10 w dniu 12.01.2018 r. o godzinie 11:30.

6) Otwarcie ofert jest jawne.

7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

8) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

9) Wykonawcy mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

10) Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostaną dokonane niezwłocznie, a wyniki  zostaną przesłane pocztą elektroniczną Wykonawcom oraz ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sedziszow-mlp.pl .

8. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

1) Kryteria wyboru oferty

(znaczenie w ocenie 100% = 100 pkt)

obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt

gdzie – cena najniższej oferty, – cena badanej oferty.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium Cena.

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Z WYKONAWCAMI

1) p. Robert Ochał,  tel. 17 745 36 16

2) p. Maria Stręk, tel. 17 745 36 30

10. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2) nie odpowiadającą warunkom postępowania.

3) złożoną po terminie.

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1) Formularz Oferta - załącznik nr 1

2) Opis wymagań ogólnych i formalnych dla przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

3) Zestawienie ilości zebranych odpadów selektywnych w GPSZOK w latach 2013-2016  załącznik nr 3

4) Wzór umowy - załącznik nr 4

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z up. Burmistrza - mgr inż. Janina Marć

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Załączniki:
10279_zapytanie_ofertowe.pdf - Zapytanie, skan
10279_formularz_oferta.docx - Formularz Oferta
10279_opis_wymagan.docx - Opis wymagań ogólnych i formalnych
10279_zestawienie_ilosci_odpadow_z_gpszok.docx - Zestawienie ilości odpadów
10279_wzor_umowy.docx - Wzór umowy
««« powrót
Liczba odwiedzin: 584783

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo