-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 12-02-2018 | 09:27
data ostatniej modyfikacji: 12-02-2018 | 09:31
wytworzył: Maria Stręk
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: Koszenie działek gminnych, poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
12 lutego 2018

SZANOWNI WYKONAWCY.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z Koszeniem działek gminnych, poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski,  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579)

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 22 16 001; fax: (017) 22 16 313

adres strony internetowej: www.bip.sedziszow-mlp.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie usługi związanej zdwukrotnym koszeniem działek gminnych stanowiących w sumie pow. ok. 50 ha oraz trzykrotne koszenie poboczyi rowów dróg gminnych stanowiących w sumie pow. ok. 500 000 m2:

Szczegółowo zakres zamówienia opisują następujące załączniki do Zaproszenia:

  1. Przedmiar robót
  2. Wzór umowy

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 roku

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

Nie dotyczy

 

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy Formularz Oferta;

2) podpisany przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy Przedmiar.

 

6. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę Wykonawcy składają w oryginale, w formie pisemnej, w języku polskim za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 11:15.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim,

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski                                                                                                      

oraz opisane:

      Oferta na koszenie działek gminnych, poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski.

Nie otwierać przed dniem 16.02.2018 r., przed godz. 11:30”.

 

5) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 10 w dniu 16.02.2018 r. o godzinie 11:30.

6) Otwarcie ofert jest jawne.

7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

8) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

9) Wykonawcy mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

10) Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostaną dokonane niezwłocznie, a wyniki  zostaną przesłane pocztą elektroniczną Wykonawcom oraz ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sedziszow-mlp.pl .

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

1) Kryteria wyboru oferty:

  • (znaczenie w ocenie 94% = 94 pkt)

obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 94 pkt

gdzie – cena najniższej oferty, – cena badanej oferty.

Czas reakcji (znaczenie w ocenie 6% = 6 pkt)

Punkty za kryterium „czas reakcji” zostaną przyznane w skali punktowej do 6 pkt, na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu OFERTA. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona następująco:

Czas reakcji3 dni – 0 pkt;Czas reakcji 2 dni – 3pkt; Czas reakcji 1 dzień – 6pkt

 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium Cena.

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

8. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Z WYKONAWCAMI

1) p. Dariusz Urbanek,  tel. 17 745 36 33

2) p. Maria Stręk, tel. 17 745 36 30

 

9. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2) nie odpowiadającą warunkom postępowania.

3) złożoną po terminie.

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1) Formularz Oferta - załącznik nr 1

2) Przedmiar - załącznik nr 2

3) Wzór umowy - załącznik nr 3

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z up. Burmistrza - mgr Alicja Zawisza

Zastępca Kierownika RIDiPP

 

Załączniki:
10401_formularz_oferta.docx - Formularz Oferta
10401_przedmiar_robot.doc - Przedmiar
10401_wzor_umowy.docx - Wzór umowy
10401_zapytanie_ofertowe.pdf - Zapytanie, skan
««« powrót
Liczba odwiedzin: 584485

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo