-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 06-03-2018 | 11:58
data ostatniej modyfikacji: 06-03-2018 | 12:04
wytworzył: Maria Stręk
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: Bieżąca konserwacja rowów i poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sędziszów Małopolskii
06 marca 2018

SZANOWNI WYKONAWCY.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z  bieżącą konserwacją rowów i poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579).

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 22 16 001; fax: (017) 22 16 313

adres strony internetowej: www.bip.sedziszow-mlp.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robot:

1) Mechaniczne ścinanie poboczy, grubości do 10·cm, z wywozem i utylizacją urobku - jednostka obmiaru m2,

2) Mechaniczne oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 50·cm z wywozem i utylizacją urobku - jednostka obmiaru m

3) Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty do Fi·0,6·m z wywozem i utylizacją urobku - jednostka obmiaru m,

4) Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty do Fi·1,0·m z wywozem i utylizacją urobku  - jednostka obmiaru m,

5) Przebudowa - wykonanie przepustów o śr. do 0,40 z rur dwuściennych PRAGMA na ławie żwirowej średniej gr. do 15 cm m wraz z wykonaniem wykopu i zasypki  gruntem z wykopu - jednostka obmiaru m

6) Przebudowa - wykonanie przepustów o śr. do 0,60 z rur dwuściennych PRAGMA na ławie żwirowej średniej gr. do 15 cm m wraz z wykonaniem wykopu i zasypki  gruntem z wykopu - jednostka obmiaru m

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 roku

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował n/w sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:

1) Koparka listwowa do profilowania rowów i poboczy – w ilości co najmniej 1 sztuka

2) Samochód samowyładowczy – w ilości co najmniej 1 sztuka,

3) Zagęszczarka płytowa – w ilości co najmniej 1 sztuka,

4) Komplet znaków do oznakowania robót drogowych – w ilości co najmniej 1 sztuka.                 

 

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) wypełniony i podpisany, przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy, Formularz Oferta;

2) wypełniony i podpisany, przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, Kosztorys ofertowy „ślepy”;

3) wypełniony i podpisany, przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, Wykaz „Potencjał techniczny”.

 

6. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę Wykonawcy składają w oryginale, w formie pisemnej, w języku polskim za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca                      na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godz. 11:15.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim,

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski                                                                                                       

oraz opisane: Oferta na bieżącą konserwację rowów i poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sędziszów Małopolski.

Nie otwierać przed dniem 12.03.2018 r., przed godz. 11:30”.

5) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 10 w dniu 12.03.2018 r. o godzinie 11:30.

6) Otwarcie ofert jest jawne.

7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

8) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

9) Wykonawcy mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

10) Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostaną dokonane niezwłocznie,  a wyniki  zostaną przesłane pocztą elektroniczną Wykonawcom oraz ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sedziszow-mlp.pl .

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

1) Kryteria wyboru oferty:

  • (znaczenie w ocenie 100% = 100 pkt)

obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt

gdzie – cena najniższej oferty, – cena badanej oferty.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium Cena.

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

8. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Z WYKONAWCAMI

1) p. Dariusz Urbanek,  tel. 17 745 36 33

2) p. Maria Stręk, tel. 17 745 36 30

 

9. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2) nie odpowiadającą warunkom postępowania.

3) złożoną po terminie.

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1) Formularz Oferta - załącznik nr 1

2) Kosztorys ofertowy „ślepy” - załącznik nr 2

3) Wykaz „Potencjał techniczny” - załącznik nr 3

4) Wzór umowy - załącznik nr 4

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z up. Burmistrza - mgr Piotr Kapusta

Zastępca Burmistrza

 

 

Załączniki:
10464_zaproszenie,_rowy.pdf - Zapytanie, skan
10464_formularz_oferta.docx - Formularz Oferta
10464_kosztorys_ofertowy,_slepy.doc - Kosztorys ofertowy, ślepy
10464_potencjal_techniczny.docx - Potencjał techniczny
10464_wzor_umowy.docx - Wzór umowy
««« powrót
Liczba odwiedzin: 587400

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo