-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 14-03-2018 | 14:32
data ostatniej modyfikacji: 14-03-2018 | 14:39
wytworzył: Monika Kubacka
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach"- ETAP II
14 marca 2018

 

Szanowni Wykonawcy!

 

 

 Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach” – Etap II w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziszów Małopolski,

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 22 16 001; fax: (017) 22 16 313

adres strony internetowej : www.bip.sedziszow-mlp.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty:

- montaż podłogi oraz dostawę i montaż belek podłogowych B1

- dostawę i montaż konstrukcji altany (konstrukcja ścian i dachu)

- dostawę i montaż pokrycia dachowego wraz z podbiciem

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia- w załącznikach do zapytania.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w całości w terminie do dnia 31.05.2018 r.

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeżeli dotyczy) ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI (wymagane dokumenty – jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) Wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
2) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie:

-  Przedmiaru robót– Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego,

-  Dokumentacji Projektowej – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego,

- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

6. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11:15  w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 9.
2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim,

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp.

 „Oferta na zadanie pn.: „Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu
przy stadionie sportowym w Klęczanach” – Etap II

Nie otwierać przed dniem 21.03.2018 r. godz. 11:30”.

3) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, parter, pokój nr 10 (USC), w dniu 21.03.2018 r. o godzinie 11:30. Otwarcie ofert jest jawne.
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
6) Wykonawcy mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
7) Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostaną dokonane niezwłocznie, a wyniki  zostaną przesłane Wykonawcom oraz ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sedziszow-mlp.pl .

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

1) Kryterium wyboru oferty

Cena (znaczenie w ocenie 100% = 100 pkt)

obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt

gdzie Cn – cena najniższej oferty, Cb – cena badanej oferty.

2) Cena oferty, powinna być obliczona jako całkowita cena brutto (z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT); cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem; ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty; cena powinna być wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (brutto).

 

8. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

1) p. Janusz Stefanik – 17 745 36 31
2) p. Monika Kubacka – 17 745 36 36

 

9. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2) Nie odpowiadającą warunkom postępowania oraz wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

3) Złożoną po terminie.

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
2) Przedmiar robót - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
3) Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
5) Wzór umowy– Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

mgr Bogusław Kmieć

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Skan zapytania ofertowego w załączniku.

Załączniki:
10491_1._zapytanie_ofertowe-_skan.pdf - Skan zapytania ofertowego
10491_2._zal._1_-_formularz_oferty.docx - Zał. 1- Formularz OFERTA
10491_3._zal._2_-_przedmiar_-_budowa_altany_wraz_zagospodarowaniem_etap_ii.pdf - Zał. 2 - Przedmiar robót
10491_4._zal._3_-_dokumentacja_projektowa.zip - Zał. 3 - Dokumentacja projektowa (spakowana)
10491_5._zal._4_-_stwiorb.pdf - Zał. 4 - Specyfikacja Techniczna
10491_6._zal._5_-_wzor_umowy.docx - Zał. 5 - Wzór umowy
««« powrót
Liczba odwiedzin: 587408

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo