-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 16-03-2018 | 13:05
data ostatniej modyfikacji: 16-03-2018 | 13:41
wytworzył: Alina Majka
     
Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 14 w Sędziszowie Małopolskim
16 marca 2018

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Rynek 14
39-120 Sędziszów Małopolski

w imieniu której działa zarządca przymusowy

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
woj. podkarpackie

            Sędziszów Małopolski, dnia 6 marca 2018 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Zamawiający,  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 14 w Sędziszowie Małopolskim w imieniu której działa zarządca przymusowy   Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego nr 14 ( ściana południowa) ” usytuowanego na działkach o nr ewid. 553/2, 553/3, 1543,554 położonych w Sędziszowie Małopolskim gm. Sędziszów Małopolski w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579)

 

      1. ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 14, 39-120 Sędziszów Małopolski

w imieniu której działa zarządca przymusowy

Gmina Sędziszów Małopolski ul. Rynek 1 , 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 745 3643 , 661 919 125

adres strony internetowej : www.bip.sedziszow-mlp.pl

 

      2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających m.in.na dociepleniu ściany południowej budynku wraz z dekortynkiem i renowacją balkonów zgodnie z zakresem robót wynikającym z projektu budowlanego, projektu wykonawczego i przedmiaru robót.

UWAGA:
W związku z żądaniem właścicielabudynku nr 13( od strony zachodniej )o nieingerowanie w jego budynek – zakończenie docieplenia budynku nr 14 od budynku nr 13 zostanie odsunięte na odległość 20 cm.

 

Szczegółowo zakres zamówienia opisują następujące załączniki do Zaproszenia dostępne na stronie internetowej : www.bip.sedziszow-mlp.pl

1) Projekt budowlany – zał. nr 1

2) Projekt wykonawczy – zał. nr 2

3) Przedmiar robót – zał. nr 3

4) Wzór umowy – zał. nr 4

UWAGA : W budynku, którego dotyczy termomodernizacja zlokalizowanych jest 23 lokali mieszkalnych  - 71% i 5 lokali użytkowych -29%  ogólnej powierzchni budynku. Wykonawca zobowiązany jest do określenia stawki VAT.

 

      3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2018 roku.

      4. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy Formularz Oferta;

2) zaparafowany przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy Wzór umowy.

 

      5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

1) Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres realizacji zamówienia.

 

      6. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę Wykonawcy składają w oryginale, w formie pisemnej, w języku polskim za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski pok. nr 9

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 12:00.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Rynek 10, 39-120 Sędziszów Małopolski

oraz opisane:

Oferta na  wykonanie termomodernizacji
budynku wielorodzinnego nr 14
w Sędziszowie Małopolskim

Nie otwierać przed dniem 7 maja 2018 r., przed godz. 12:00”.

5) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1 pokój nr 10    ( sala USC )  w dniu  7 maja 2018 r. o godzinie 12:30.

6) Otwarcie ofert jest jawne.

7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

8) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

9) Wykonawcy mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

10) Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostaną dokonane niezwłocznie, a wyniki  zostaną przesłane pocztą Wykonawcom .

 

       7. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

1) Kryteria wyboru oferty

Cena brutto    (znaczenie w ocenie 100% = 100 pkt)

obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt

gdzie – cena najniższej oferty, – cena badanej oferty.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium „cena”  pod warunkiem, że  cena brutto Wykonawcy  nie będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

       8. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Z WYKONAWCAMI

1) p. Alina Majka  tel. 17 745 36 43,   661 919 125

2) p. Kazimierz Bocheński tel. 537 407 977

      9. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2) nie odpowiadającą warunkom postępowania.

3) złożoną po terminie.

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                                Burmistrz

                                                                                      mgr Bogusław Kmieć

Załączniki:
10500_projekt_budowlany_zal_1.zip - Zał 1. Projekt Budowalany
10500_projekt_wykonawczy_zal.2.pdf - Zał 2. Projekt wykonawczy
10500_prprzedmiar_robot_zal.3.pdf - Zał 3. Przedmiar robót
10500_wzor_umowy_zal._4.pdf - Zał 4. Wzór umowy
10500_oferta_druk_zal.5.docx - Zał 5. Druk oferty
««« powrót
Liczba odwiedzin: 584783

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo