-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 29-03-2018 | 11:59
data ostatniej modyfikacji: 29-03-2018 | 12:02
wytworzył: Maria Stręk
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 476/169 i 479/54 stanowiącej dojazd do garaży na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim
29 marca 2018

SZANOWNI WYKONAWCY.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z  utwardzeniem działki gminnej nr ewid. 476/169 i 479/54 stanowiącej dojazd do garaży na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579).

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 22 16 001; fax: (017) 22 16 313

adres strony internetowej: www.bip.sedziszow-mlp.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robot: wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na pow. ok. 820 m2 - zgodnie z dołączonym do Zaproszenia przedmiarem robót.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipiec 2018 roku

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

       Nie dotyczy

 

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) wypełniony i podpisany, przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy, Formularz Oferta;

2) podpisany, przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

 

6. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę Wykonawcy składają w oryginale, w formie pisemnej, w języku polskim za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca                      na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 11:15.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim,

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski                                                                                                      

oraz opisane:

Oferta na utwardzenie działki gminnej nr ewid. 476/169 i 479/54 stanowiącej dojazd do garaży na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim.

Nie otwierać przed dniem 06.04.2018 r., przed godz. 11:30”.

5) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 10 w dniu 06.04.2018 r. o godzinie 11:30.

6) Otwarcie ofert jest jawne.

7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

8) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

9) Wykonawcy mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

10) Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostaną dokonane niezwłocznie, a wyniki  zostaną przesłane pocztą elektroniczną Wykonawcom oraz ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sedziszow-mlp.pl .

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

1) Kryteria wyboru oferty:

(znaczenie w ocenie 100% = 100 pkt)

obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt

gdzie – cena najniższej oferty, – cena badanej oferty.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium Cena.

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

8. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Z WYKONAWCAMI

1) p. Dariusz Urbanek,  tel. 17 745 36 33

2) p. Maria Stręk, tel. 17 745 36 30

 

9. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2) nie odpowiadającą warunkom postępowania.

3) złożoną po terminie.

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1) Formularz Oferta - załącznik nr 1

2) Przedmiar robót- załącznik nr 2

3) Wzór umowy - załącznik nr 3

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z up. Burmistrza - mgr Piotr Kapusta

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki:
10535_zaproszenie_,_plac.pdf - Zaproszenie, skan
10535_formularz_oferta.docx - Formularz, Oferta
10535_wzor_umowy.doc - Wzór Umowy
10535_przedmiar_robot.pdf - Przedmiar robót
««« powrót
Liczba odwiedzin: 586959

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo