-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 20-04-2018 | 09:51
data ostatniej modyfikacji: 20-04-2018 | 10:09
wytworzył: Maria Stręk
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO RENAULT MIDLINER M210 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BORKU WIELKIM
20 kwietnia 2018

Szanowni Wykonawcy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO RENAULT MIDLINER M210 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BORKU WIELKIM”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 22 16 001; fax: (017) 22 16 313

adres strony internetowej : www.bip.sedziszow-mlp.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują następujące załączniki:

1. Oferta cenowa - załącznik nr 1.

2. Szczegółowe dane techniczne zamówienia – załącznik nr 2.

3. Projekt umowy - załącznik nr 3.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 15 maja 2018 roku.

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

Nie dotyczy

 

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

Wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do występowania w obrocie  prawnym w imieniu Wykonawcy:

1. Oferta cenowa /zał. nr 1/

2. Szczegółowe dane techniczne zamówienia /zał. nr 2/

 

6. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę Wykonawcy składają w oryginale, w formie pisemnej, w języku polskim za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca  na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2018 r. do godz. 9:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim,

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski                                                                                                       

oraz opisane:

OFERTA NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO RENAULT MIDLINER M210 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BORKU WIELKIM

 Nie otwierać przed dniem 30.04.2018 r., przed godz. 9:15”.

5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 10 w dniu 30.04.2018 r. o godzinie 9:15.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

9. Wykonawcy mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

10. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostaną dokonane niezwłocznie.

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty otrzymają Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sedziszow-mlp.pl .

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

1. Kryteria wyboru oferty

  • (znaczenie w ocenie 100% = 100 pkt)

obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt

gdzie – cena najniższej oferty, – cena badanej oferty.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryterium Cena.

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

8. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Z WYKONAWCAMI

1. p. Marcin Cieślik,  tel. 17 745 36 18, e-mail: m.cieslik@sedziszow-mlp.pl

2. p. Maria Stręk, tel. 17 745 36 30, e-mail: m.strek@sedziszow-mlp.pl

 

9. ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,

2. nie odpowiadającą wymaganiom określonym w Zaproszeniu,

3. złożoną po terminie.

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

1. Oferta cenowa - załącznik nr 1.

2. Szczegółowe dane techniczne zamówienia – załącznik nr 2.

3. Projekt umowy - załącznik nr 3.

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z up. Burmistrza - mgr Piotr Kapusta

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki:
10604_zalacznik_nr_1.doc - Oferta cenowa
10604_zalacznik_nr_2.doc - Szczegółowe dane techniczne zamówienia
10604_projekt_umowy_auto_osp.pdf - Projekt umowy
10604_zaproszenie,_skan.pdf - Zaproszenie, skan
««« powrót
Liczba odwiedzin: 587408

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo