-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Program Rewitalizacji 

data publikacji: 14-11-2016 | 11:18
data ostatniej modyfikacji: 29-12-2016 | 11:28
wytworzył: Elżbieta Świniuch
wprowadził: Aleksander Malski
Zaproszenie na spotkania (wywiady grupowe) w ramach konsultacji społecznych

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zaprasza interesariuszy rewitalizacji* na dodatkowe spotkania (wywiady grupowe) w ramach konsultacji społecznych projektów:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski;

2. Uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,

które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 roku w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 36.
 
Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Sędziszów Małopolski, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, założenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.
Spotkania odbędą się wg nast. następującego harmonogramu:

godz. 1000 – dla młodych mieszkańców gminy,

godz. 1200 – dla organizacji pozarządowych,
godz. 1400 – dla przedsiębiorców,

godz. 1600 – dla radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.

 

Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy do udziału w nich wszystkich chętnych mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski.
 

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
Bogusław Kmieć 


 
* Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji „interesariuszami rewitalizacji” są:

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6. organy władzy publicznej;

7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 587248

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo