-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

RODO 

data publikacji: 12-11-2019 | 08:46
data ostatniej modyfikacji: 12-11-2019 | 09:09
wytworzył: Teresa Curzytek
wprowadził: Aleksnader Malski

KLAUZULA INFORMACYJNA
 

dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia zwanego dalej RODO .
 
1.     Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim z siedzibą ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski w imieniu, którego działa Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego;
 
2.     Inspektor Ochrony Danych
Urząd powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Teresę Curzytek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresu nr tel. 600808605 oraz e-maila: iod@post.pl;  
 
3.    Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartych z Panią/Panem umowy, której Pani/Pan jest stroną lub na podstawie Pani/Pana udzielonej zgody oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  do ochrony żywotnych interesów osoby, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f  i art. 9 ust. 1 i 2 RODO.
 
4.    Okres przechowywania danych
Dane osobowe Państwa będą przechowywane przez okres wynikający ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz przepisów wykonawczych do ustawy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                    w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
5.    Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane przekazywane będą osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa m.in. organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sędziszów Małopolski.
 
6.    Przysługujące Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a)    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b)    osoba,     której     dane     dotyczą,     wniosła     sprzeciw     wobec     przetwarzania     danych     osobowych,
c)    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, d)    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e)    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
f)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia  
  • czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

g)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

h)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 
7.    Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. natomiast podanie przez Panią/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 
8.     Przetwarzanie danych
Dane osobowe Państwa mogą  być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.  
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
mgr Bogusław Kmieć
BURMISTRZ
Sędziszowa Małopolskiego
 

Liczba odwiedzin: 587402

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo