-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-12-02 12:26:15
Urząd / Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania o ULICP dot. Budowy stacji bazowej nadawczo - odbiorczej na dz. 352/3 w Sędziszowie Młp. - 2019-12-02

Sędziszów Młp., dnia 2 grudnia 2019 r.

IDiPP.6733.6.2018.MM1                                          

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej nadawczo-odbiorczej nr BT26968_SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI WSCHÓD, na działce nr ewid. 352/3 w Sędziszowie Małopolskim”.

Inwestor: POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Stosownie do treści art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się zainteresowanych a także każdego, kto ma interes prawny o możliwości zapoznania się z treścią decyzji jak wyżej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 10 (budynek byłego WARMETU) pok. nr 12 w godzinach od 8°° do 15°° (za wyjątkiem środy) w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

           

Z up. Burmistrza

mgr inż. Alicja Zawisza

Zastępca Kierownika

Referatu Inwestycji,  Drogownictwa

i  Planowania Przestrzennego

««« powrót
Liczba odwiedzin: 585042

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo