-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-12-03 15:09:49
Zamowienia publiczne / USŁUGI
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU -

Szanowni Wykonawcy!

 

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski, udziela wyjaśnień i modyfikuje treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w kontekście pytań jakie wpłynęły od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

 

Poniżej pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

 

Pytanie 1

Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3 ppkt.6, informuje iż będzie korzystał z własnych druków „potwierdzenia odbioru” vel ZPO (Zwrotne Potwierdzenie Odbioru).

Ponieważ stosowanie przez nadawców w obrocie pocztowym różnorodnych formularzy potwierdzenia odbioru wpływa na obniżenie, jakości świadczonych usług pocztowych, a także na koszty związane z procesem ich opracowywania, dlatego też druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące w obrocie pocztowym muszą spełniać zarówno określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu merytoryczne wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Wykonawca dopuszcza do stosowania przez klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich zatwierdzania, jeżeli ich wzory są umieszczone na stronie www…………….pl. Regulamin jest dokumentem na podstawie, którego są świadczone usługi dla klientów.

Ponieważ kpa nie ma aktów wykonawczych, a więc nie ma w obowiązujących aktach prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym, Wykonawca przygotował wzory takich potwierdzeń odbioru, umieszczając na nich zapisy wynikające z kpa i zamieścił je na stronie www………………..pl. Powołując się na ww. zapis Regulaminu, – jeżeli klient zastosuje do nadawanych przesyłek potwierdzenie odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów (w tym również zgodnie z wymogami technicznymi), jego zastosowanie nie wymaga zatwierdzenie przez Wykonawcę przed jego wprowadzeniem do obrotu pocztowego.

 

W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów druków stosowanych przez Wykonawcę?

 

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie wzorów druków używanych przez Wykonawcę.

 

Pytanie 2

Zamawiający w pkt 3 ppkt 7 SOPZ  oraz w  § 3 ust. 6 wzoru umowy określa:

„Nadanie przesyłek przyjętych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania przesyłek przez Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do odebranych już przesyłek, Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub po całkowitym usunięciu uzasadnionych zastrzeżeń.”

Czy ze względu na dni robocze Zamawiającego oraz Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodne
na modyfikację rzeczonego zapisu przez dodanie określenia „(…)powoduje, przesunięcie nadania przesyłek na następny dzień roboczy(…)”?

 

Odpowiedź 2

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3 ppkt 7 SOPZ  oraz w  § 3 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób:

Przed modyfikacją:

„Nadanie przesyłek przyjętych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania przesyłek przez Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do odebranych już przesyłek, Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub po całkowitym usunięciu uzasadnionych zastrzeżeń.”

Po modyfikacji:

„Nadanie przesyłek przyjętych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania przesyłek przez Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do odebranych już przesyłek, Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje przesunięcie nadania przesyłek na następny dzień roboczy lub po całkowitym usunięciu uzasadnionych zastrzeżeń.”

W załączeniu Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji oraz Załącznik nr 4- Wzór umowy po modyfikacji.

 

Pytanie 3

Zamawiający w § 6 ust. 2 wzoru umowy określa termin płatności faktury jako „za prawidłowo wystawioną fakturę w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury”.

Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.0.2174 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.) w art. 106e wymienia jedynie niezbędne elementy, która musi zawierać faktura.

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu:

„(…) Zamawiający dokona zapłaty na konto Wykonawcy, numer rachunku ……………………………………. w terminie do 21  dni kalendarzowych od daty jej wystawienia” ?

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury” Zamawiający ma na myśli fakturę, zawierającą wszystkie elementy określone Ustawą o podatku od towaru i usług w artykule 106e?

 

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy, jednocześnie precyzując, że pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury” rozumie się fakturę zawierającą wszystkie elementy określone Ustawą o podatku od towaru i usług w artykule oraz wystawioną zgodnie z § 6 ust. 4 wzoru umowy.

 

Pytanie 4

Zamawiający w § 6 ust. 6 wzoru umowy określa, że „za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie swojemu bankowi dokonania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy”.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.

 

Odpowiedź 4

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób:

Przed modyfikacją:

„Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie swojemu bankowi dokonania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Po modyfikacji:

„Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

 

Pytanie 5

Zamawiający w § 7 ust 2 wzoru umowy, ze szczególnym uwzględnieniem ust 2 pkt d) określił odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, przewidując także nieuzasadnione dla Wykonawcy kary umowne.

Wskazujemy, iż zwłaszcza w odniesieniu do operatora wyznaczonego, takie określenie zasad odpowiedzialności nosi znamiona naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Zgodnie z założeniem zaproszenia do złożenia oferty, usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą wobec przesyłek, których realizacja oparta jest m.in. na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe, tym samym Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przewidzianych ustawą na drodze sądowej. W art. 88-90 ustawodawca przewidział ścisły katalog wysokości odszkodowań oraz przypadków, kiedy operator pocztowy zobligowany jest do jego wypłaty.

Rozszerzenie odpowiedzialności operatora pocztowego zostało przewidziane jedynie w art. 87 ust. 5, zgodnie z którym operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:

1) jest następstwem czynu niedozwolonego;

2) nastąpiło z winy umyślnej operatora;

3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.

Zatem jedynie w w/w przypadkach operator pocztowy może podlegać odpowiedzialności szerszej aniżeli wynikająca z przepisów prawa pocztowego.

Podkreślenia wymaga, że w Kodeksie cywilnym w art. 471 występuje pojęcie "niewykonanie zobowiązania", co odnosi się dokładnie do pojęcia "niewykonanie zamówienia" w ustawie o zamówieniach publicznych. Zdarzenie to występuje tylko wtedy, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało w ogóle wykonane.

W tym samym artykule Kodeksu cywilnego mamy pojęcie "nienależytego wykonania zobowiązania", a w art. 472 pojęcie "niezachowanie należytej staranności". Oba te określenia należy przypisać pojęciu użytemu w ustawie, a mianowicie "wykonanie zamówienia z nienależytą starannością". Określenie to jest tak pojemne, że niemożliwe jest określenie wszystkich sytuacji, w których ono występuje. Dokonując jednak dla jasności uogólnienia, można stwierdzić, że o nienależytym spełnieniu świadczenia możemy mówić w aspekcie niezachowania terminu spełnienia świadczenia, czy też wadliwości świadczenia. Należy do naszego uogólnienia dodać jeszcze, że w Kodeksie cywilnym pojęcie "niezachowanie należytej staranności" rozumiane jest jako synonim winy w postaci niedbalstwa. Skoro tak, to zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 kodeksu cywilnego).

Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień zaproszenia z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie lub chociażby złagodzenie wygórowanej w ocenie Wykonawcy postanowień zawartych w § 7 ust. 2 wzoru umowy i oparcie odpowiedzialności Wykonawcy głównie na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku?

Potrącanie wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia omawianego zapisu umowy.

 

Odpowiedź 5

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

 

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia usług w zakresie ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza możliwość korzystania z bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie.

Dzięki aplikacji Zamawiający będzie miał możliwość wygenerowania nalepek adresowych gotowych do druku czy książki nadawczej, ułatwi ona również dostęp do dokumentacji związanej z obsługą przesyłek oraz umożliwi Zamawiającemu przygotowanie raportu z nadanych przesyłek. Aplikacja umożliwia ponadto elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej jak również składanie reklamacji w formie elektronicznej, co usprawnia proces i skraca okres oczekiwania na jej rozpatrzenie. W razie potrzeby, istnieje możliwość importu danych o przesyłkach za pomocą integracji aplikacji z WebAPI lub XML zgodny z wymaganiami Wykonawcy oraz z plików XLS.

Czy Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem powyższej aplikacji przy świadczeniu usług?

 

Odpowiedź 6

Zamawiający nie jest zainteresowany wykorzystaniem bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej przy świadczeniu usług pocztowych.

 

Pytanie 7

Wykonawca zwraca się z prośbą umożliwienie złożenia oferty drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail. Ofertę należy złożyć zgodnie z ust. 7 pkt. 1) Ogłoszenia o zamówieniu, który po dokonanej zmianie ogłoszenia z dn. 29.11.2019 r. brzmi: „Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019 r. do godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 9 (biuro podawcze).”

 

Pytanie 8

Zamawiający w SIWZ pkt. 1 ppkt. 7 określa m.in. wymiary przesyłek listowych takich jak Format S, Format M oraz Format L nie określając przy tym wagi przesyłek. Wykonawca informuje, że zgodnie z cennikiem stosowanym przez Operatora Wyznaczonego, Format przesyłek składa się z dwóch zmiennych, rozmiaru oraz wagi przesyłki. Czy Zamawiający może zgodzi się na dostosowanie zapisów w zakresie formatów do formatów stosowanych przez operatora wyznaczonego i jednocześnie pokrywających się z formularzem cenowym Zamawiającego, i nadanie pkt. 1 ppkt. 7 brzmienia:

S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20mm) do 500g,

M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20mm) do 1000g,

L– ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może być, większa niż 600mm) - do 2000g.

 

Odpowiedź 8

Zamawiający modyfikuje pkt. 1 ppkt. 7 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:

Przed modyfikacją:

Wymiary przesyłek listowych:

a)  Format S to przesyłki o wymiarach:

      minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 230 mm, szerokości 160 mm,

b)  Format M to przesyłki o wymiarach:

      minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm

      maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20mm, długość 325 mm, szerokość 230mm

c)  Format L to przesyłki o wymiarach

      minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm

      maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm

 

Po modyfikacji:

Wymiary przesyłek listowych:

a) Format S to przesyłki o wadze do 500g o wymiarach:

      minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 230 mm, szerokości 160 mm,

b) Format M to przesyłki o wadze do 1000g o wymiarach:

      minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm

      maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20mm, długość 325 mm, szerokość 230mm

c) Format L to przesyłki o wadze do 2000g wymiarach:

      minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm

      maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm

Wszystkie wymiary należy przyjąć z tolerancją +/- 2 mm.


Pytanie 9

Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem (w tym operatorem wyznaczonym)?

W ocenie składającego zapytanie, umowa o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego jest jedynym sposobem zapewnienia  świadczenia usługi zgodnie z wymogami i potrzebami Zamawiającego, przy pełnym zachowaniu warunków konkurencyjności postępowania i jednoczesnego zapewnienia skutków, o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, art. 17 ustawy Prawo pocztowe.

Zgodnie Art. 35. ust 1. ustawy Prawo pocztowe operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie pisemnej.

Istotna w przedmiotowej sprawie jest również regulacja ust. 2- zgodnie, z którą w umowie o współpracę operatorzy pocztowi określają w szczególności:

1) zakres współpracy;

2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją umowy;

3) zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek pocztowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłek pocztowych w przypadkach, o których mowa w art. 36;

4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo zastawu;

5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do oddawczej skrzynki pocztowej;

6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie;

7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy.

W świetle powyższych regulacji stwierdzić należy, iż umowa zawarta pomiędzy operatorami na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe może, a nawet powinna szczegółowo regulować zasady współpracy między stronami, w tym precyzyjnie określać terminy wykonania przez danego operatora pocztowego (w tym operatora wyznaczonego) czynności określonych w umowie. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby w pisemnej umowie pomiędzy operatorami terminy wykonania określonych usług były zbieżne z terminami przewidzianymi w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC,  czy art. 17 ustawy Prawo pocztowe. Inaczej mówiąc operatorzy pocztowi mogą tak ukształtować warunki współpracy (w tym zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody umów) aby spełniać warunek stawiany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, np. poprzez ustalenie iż, nadanie (w tym dalsze przekazanie przesyłki do doręczenia)  musi nastąpić w terminie jej przyjęcia od nadawcy, co pozwala na zachowanie skutków przewidzianych w przytoczonych wyżej przepisach.

Zamawiający nie ogranicza możliwości korzystania przy realizacji zamówienia z podwykonawców, a taki charakter miałby operator pocztowy będący  stroną umowy zawartej z wykonawcą na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe. Ponadto takie uregulowanie stosunków pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, zapewnia spełnianie innych wymogów Zamawiającego, w tym w szczególności wymóg konieczności realizacji zamówienia zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i aktami wykonawczymi. Przyjęcie innego trybu np. świadczenie usług w charakterze pośrednika („posłańca” przekazującego przesyłki od zamawiającego do innego operatora) powoduje, iż w świetle przepisów ustawy Prawo pocztowe Zamawiający nie jest stroną dla końcowego operatora pocztowego realizującego usługę doręczenia przesyłki, co pozbawia go faktycznej możliwości dochodzenia odszkodowań czy składania reklamacji w przypadku jej nienależytego wykonania albo choćby dochodzenia właściwego dokonywania i rozliczania tzw. zwrotów, za które (w przypadku operatora wyznaczonego) Zamawiający będzie uiszczał opłatę gotówką jako usługę świadczoną poza umową o zamówienie publiczne.

 

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza nadawanie przesyłek przez wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę u innego operatora pocztowego (tj. Podwykonawcy) bez konieczności zawierania z nim umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawo Pocztowe, jednakże wymaga, aby Wykonawca korzystając z zasobów/usług innego operatora przedstawił dokument (np. zobowiązanie, oświadczenie podwykonawcy), z którego w sposób jednoznaczny wynikać będzie zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty firm podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

 

Pytanie 10

Nawiązując do poprzedniego pytania, czy Zamawiający uwzględnił, iż Prawo pocztowe (Rozdział 8) przewiduje odpowiedzialność operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie będzie mógł dochodzić odszkodowania od pośrednika ponieważ pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej.

 

Odpowiedź 10

Odpowiedź została udzielona pod Pytaniem 9.

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym a operatorem wyznaczonym? Czy w takiej sytuacji operator wyznaczony, który będzie wykonywał usługi pocztowe (nadanie i zwrot) w zakresie ww. przesyłek będzie traktowany jako podwykonawca? Czy Zamawiający ma na uwadze, że w sytuacji gdzie wyłoniony Wykonawca będzie świadczył usługi jako pośrednik, może to powodować dla Zamawiającego konieczność ponoszenia dodatkowych opłat za zwrot przesyłek?

 

Odpowiedź 11

Odpowiedź została udzielona pod Pytaniem 9.

 

Pytanie 12

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa pocztowego usługa doręczania przesyłek od nadawcy do adresata ma charakter usługi pocztowej. Natomiast usługa odbierania od Zamawiającego i nadawania w placówkach operatora wyznaczonego korespondencji ma inny, mieszany charakter, w skład tej usługi wchodzi bowiem świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak również usługa płatnicza (operator uiszcza bowiem zapłatę za przesyłkę w placówce operatora wyznaczonego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych) oraz usługa przewozu przesyłek do placówki operatora wyznaczonego. Należy zauważyć, iż nawet jeśli wykonawca wskazuje, iż sam ponosi koszty nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, to ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną, w której wykonawca zawiera w imieniu nadawcy umowę o świadczenie usług pocztowych w placówce operatora wyznaczonego, płatność ta dokonywana jest w imieniu nadawcy, a nie wykonawcy, tym samym niewątpliwie elementem takiej usługi jest świadczenie usługi płatniczej.

Czy Zamawiający w ramach zamówienia dopuszcza świadczenie usługi reprezentacji i usługi płatniczej w ww. rozumieniu?

 

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi reprezentacji i usługi płatniczej.

 

Pytanie 13

Zamawiający określa, że będzie na przesyłkach, w sposób czytelny i trwały umieszczał informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci „Opłata pobrana….” w miejscu  przeznaczonym na znak opłaty pocztowej. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której z oznaczenia nie będzie wynikać jednoznacznie nazwa Wykonawcy, który świadczy usługę na rzecz Zamawiającego?

Jeśli nie, to czy Zamawiający godzi się na dodanie zdania precyzującego do powyższego zapisu o treści:

„Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty musi jednoznacznie wynikać nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu.”?

Odpowiedź 13

Zamawiający wymaga, aby z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę pocztową wynikała jednoznacznie nazwa Wykonawcy świadczącego usługę na rzecz Zamawiającego, z którym Zamawiający zawarł umowę w przedmiotowym postępowaniu.

 

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Ogłoszenia z zamówieniu na etapie przygotowania oferty. Jednocześnie informujemy, że w termin składania ofert został przedłużony do dnia 06.12.2019 r. do godz. 11:15.

W załączeniu skan Wyjaśnień oraz zmodyfikowane załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Z poważaniem

Z. UP. BURMISTRZA

mgr Piotr Kapusta
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 585047

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo